Vedtægter for VWbornholm.dk

§1

§8

Klubbens navn er "Vwbornholm.dk"

Generalforsamlingeng:

§2

8,1  Der afholdes generalforsamling en gang årligt i slutning af 1. kvartal (Marts måned)
Klubben er tilhørende på Bornholm.8,2 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

§3

8,3Kun generalforsamlingen kan ændre, eller ophæveklubbens vedtægter.
Klubbens formål:8,4 Afholdelse af generalforsamlingen indvarsles skriftligt til hvert medlem, senest 3 uger før afholdelse.
3,1  At vedligeholde og udbrede kendskabet til luftkølede folkevognstyper.8,5Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før afholdelsen.
3,2 At fremme kontakten mellem ejere af di sse biler og skabe et godt kammeratskab.8,6Dagsorden for generalforsamlingen er som følger:

§4

1.  Valg af diregent.
Medlemsskab:2.  Formandens beretning for året.
4,1alle som har interesse for luftkølede folkevogne, kan opnå medlemsskab.3.  Kasserens beretning. (Regnskab)
4,2ET medlemsskab giver EN stemme ved afstemninger, eksembelvis ved generalforsamlingen.4.  Valg af formand (Lige år)
4,3Et medlemsskab kan til enhver tid opsiges til udløb af et kontingent år.5.  Valg af næstformand. (ulige år)
4,4Et medlemsskab mistes, hvis man bliver dømt for spirituskørlsel, eller misbruger klubbens navn og midler.6.  Valg af kasserer (Lige år)
4,5Et medlemsskab mistes, hvis der er manglende belaling af kontingent.7.  valg af sekritær/referant. (hvert år)

§5

8.  Valg af bestyrelsmedlem. (hvert år)
Kontingent:9.  Valg af bestyrelssupplant. (hvert år)
5,1Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen en gang årligt.10. Valg af revisor. (hvert år)
5,2Kontingentet betales/forfalder en gang årligt.11. Indkomne forslag. (Senest 7 dage før afholdelsen)
5,3Betaling for kontingentet forfalder den 1. Februar. Til betaling senest den 28. Februar. (Fordi bestyrelsen skal vide hvor mange medlemmer der er i klubben inden generalforsamlingen)12. Eventuelt.

§6

§9

Nyheds brev:Bestyrelse:
6,1Der vil blive fremsendt et nyhedsbrev efter behov, som mail eller sms. Et pr. medlem.9,1   Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at lede klubben, bestående af 5 medlemmer. 1 Formand, 1 Næstformand, 1Kasserer, 1 sekritær/referant, 1 Bestyrelsmedlem. samt 1 Supplant og 1 Revisor.

§7

§10

Regnskab:Opløsning:
7,1Regnskabsåret følger kalenderåret.10,1  Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af klubbens medlemmer stemmer derfor, og kan kun ske på en rettidig indkaldt generalforsamling, eller ekstraordinær generalforsamling.
7,2Klubben er en selvstendig enhed. Medlemmer hæfter IKKE for klubbens forpligtelser.10,2Den opløsende generalforsamling træffer afgørelsen om eventuelle aktiver/passivers anvendelse. Klubbens aktiver/passiver deles ligeligt mellem klubbens medlemmer, som SKAL have været medlemmer i mindst et år før opløsningen.
7,3Regnskabet revideres af generalforsamlingens valgte revisor og fremlægges på generalforsamlingen.

§11

Træf fond:
11,1Klubben sætter 1000kr. af til en træf fond pr. år.
Vedtaget på ordinær generalforsamling11,2 Beløbet som ikke bliver brugt det på gældende år, overfres til året efter, hvor der igen overføres 1000kr.
Lørdag den 24 Marts 201211,3 Klubbens medlemmer kan søge bestyrelsen, om tilskud til færgebilletten, som maksimalt kan være 500kr. pr. vogn pr. år.
Formand 11,4Bilen som der betales for SKAL være en luftkølet VW.
Thorbjørn Gjessing.11,5For at få tilskud til færgebilletten, skal der forlægges dokumentation. Dokumentation kan være et foto af bilen, samt klubbanner på træf plads, eller indgangs billet til træf plads.
(eks. Hvis der er 1000kr. i træf fonden og der er 3 medlemmer som søger tilskud , vil beløbet deles ligeligt. dvs. 333,33kr. pr. vogn. Er der 2000kr. i træf fonden og der er 3 medlemmer som søger et tilskud, vil beløbet være 500kr. pr. vogn. Resten af beløbet overføres til året efter.)